Vidinis kanalas

Bendrovės vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas (vidinis kanalas).

Pranešimus gali palikti esami Bendrovės darbuotojai arba asmenys, sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) susiję su Bendrove.

Čia galite pateikti pranešimą apie pažeidimus Bendrovėje dėl:

  • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai, aplinkai,
  • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą,
  • neteisėto veiklos finansavimo,
  • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo,
  • turto įgijimo neteisėtu būdu,
  • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo,
  • kito grėsmę viešajam interesui keliančio arba jį pažeidžiančio teisės pažeidimo, apie kurį sužinote iš savo turimų darbo santykių arba sutartinių santykių su Bendrove.

Pranešimų pateikimo tvarka numatyta UAB Anykščių komunalinis ūkis vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimo tvarkos apraše.

UAB Anykščių komunaliniame ūkyje paskirtas kompetentingas subjektas – Viešųjų pirkimų specialistė Sandra Šablevičiūtė (+370 381 42630)  administruoti vidinį pranešimų kanalą ir yra atsakinga už Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų vykdymą.

Prašom užpildyti Pranešimo apie pažeidimą Bendrovėje formą ir siųsti el. paštu praneseju.apsauga@anykom.lt

Asmenims, pripažintiems pranešėjais Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo  ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.

 Pagrindinės asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės:

1) saugių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų užtikrinimas;

2) konfidencialumo užtikrinimas (nepaisant tyrimo rezultatų);

3) draudimas daryti neigiamą poveikį;

4) teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;

5) teisė gauti kompensaciją;

6) nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;

7) atleidimas nuo atsakomybės;

8) teisė gauti išsamią, nešališką informaciją ir nemokamas konsultacijas dėl informacijos apie pažeidimus teikimo procedūrų ir teisių gynimo priemonių suteikimo.

DĖMESIO! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams pateikti siekiant apginti išskirtinius asmeninius interesus. Informacijos pateikimas, siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus, nelaikomas pranešimu. Pranešėjo statusą suteikia Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra. Teikiant pranešimą, prašome nurodyti ar norima gauti Pranešėjo statusą.

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

Asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos:

Asmenims, pateikusiems informaciją apie pažeidimus, nuo pranešimo gavimo momento užtikrinamas asmens konfidencialumas ir draudimas daryti jų atžvilgiu neigiamą poveikį, neatsižvelgiant į tai, ar asmuo pateikęs pranešimą apie pažeidimą tarnyboje buvo pripažintas pranešėju, ar ne.|
Konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų.
Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai:
1) to raštu prašo informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo;
2) informaciją apie pažeidimą teikiančio asmens pateikia informacija yra žinomai melaginga.
Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.
Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.
Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka. Teisės aktai reglamentuojantys Pranešėjų teikiamą informaciją:

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti: Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas; Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas; Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.


Informacija apie gautus pranešimus:

2023 metais vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu pranešimų negauta.

2022 metais vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu pranešimų negauta.

2021 metais vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu pranešimų negauta.