Korupcijos prevencija

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Sąrašas pareigybių dėl kurių nuo 2022 m. sausio 1 d. bus teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas:

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas
1. Direktorius
2. Direktoriaus pavaduotojas

 

Pranešti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis galbūt teko susidurti ar manote turįs žinių ar pagrįstų įtarimų jas esant padarytas, daromas ar ketinamas daryti UAB Anykščių komunaliniame ūkyje galima:
– raštu, atsiunčiant pranešimą adresu: Gegužės  g. 47, Anykščiai;

– raštu, paliekant pranešimą dėžutėje „Pranešimai ir pasiūlymai korupcijos prevencijos klausimais“, kuri yra UAB Anykščių komunalinio ūkio pastato Gegužės g. 47 antrame aukšte.
– el. paštu s.sableviciute@anykom.lt;
– žodžiu (telefonu) kreipiantis į asmenį atsakingą už antikorupcijos prevenciją.
Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (pateikti atsakymą). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija. Asmens pageidavimu garantuojamas jo anonimiškumas. Primenama, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Gauti pranešimai, atsižvelgiant į jų turinį, tiriami, nagrinėjami ir atsakymai pranešimą pateikusiems asmenims teikiami (neteikiami) teisės aktų nustatyta tvarka.
Jei nusprendžiama, kad pateikta informacija labiau atitinka ne antikorupcijos sričiai, o kitos institucijos kompetenciją, per 5 darbo dienas pranešimas persiunčiamas tai kompetentingai institucijai.

Užtikrinama asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumas. Gauta informacija nebus skelbta viešai, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems ar tretiesiems asmenims. Už sprendimų objektyvumą ir teisingumą, konfidencialios informacijos apie asmenis paskleidimą  atsakoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307.
UAB Anykščių komunalinis ūkis darbuotojai, pastebėję korupcinio pobūdžio veikas bendrovėje privalo nedelsiant apie jas informuoti savo tiesioginį vadovą arba telefonu 8 800 02929.