Daugiabučių namų administravimas

DAUGIABUČIŲ ADMINISTRAVIMAS

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.1-AĮ-226 bendrovė paskirta Anykščių miesto, o 2014 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-443 – Anykščių rajono (kaimo vietovėse esančių) daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriumi 5 metų laikotarpiui. Namų administravimui bendrovėje yra suformuotas butų ūkio padalinys, kuriame dirba atestuoti specialistai. Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir administravimo darbų atlikimui bendrovė yra atestuota, veikla apdrausta bendruoju civilinės atsakomybės draudimu.

UŽDAVINIAI IR VEIKLOS KRYPTYS

Pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimu, technine priežiūra, remontu ir kitokiu tvarkymu bei avarijų namo inžineriniuose tinkluose likvidavimu.

Vykdomos šios veiklos kryptys:

 • Nuolatinių stebėjimų vykdymas, tikrinant namo pagrindines konstrukcijas, bendrojo naudojimo inžinerinę įrangą, bendro naudojimo patalpas.
 • Pastebėtų defektų, galimų avarinių situacijų ir kitų gedimų fiksavimas, priemonių jų šalinimui numatymas.
 • Kasmetinių ir neeilinių apžiūrų atlikimas, apžiūros aktų ir namo techninės priežiūros žurnalų pildymas.
 • Sprendimų priėmimas pastebėtų defektų šalinimui, remonto darbų organizavimas.
 • Sutarčių sudarymas dėl atsiskaitymo už komunalines ir kitas paslaugas.
 • Mėnesinių įmokų patalpų savininkams apskaičiavimas, paskirstymas, sąskaitų – pranešimų spausdinimas ir pateikimas gyventojams, įmokų surinkimas, kontrolės vykdymas ir kiti darbai.
 • Organizavimas, dalyvavimas butų savininkų susirinkimuose, balsavimo raštu organizavimas, rezultatų apibendrinimas ir informacijos pateikimas butų ir kitų patalpų savininkams.

Butų ūkio padalinio specialistai nuolatos stebi, kokios būklės yra bendrosios pastatų konstrukcijos (pamatai, sienos, perdangos, stogai, balkonai bei laiptinės, fasadų apdailos elementai), užtikrina saugų bendrojo naudojimo inžinerinės įrangos (elektros, šalto vandens, buitinių bei lietaus nuotekų) naudojimą, jų profilaktiką, priešgaisrinių saugos reikalavimų palaikymą, avarijų lokalizavimą ir likvidavimą.

ADMINISTRAVIMO TARIFAI

Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifas:

 1. Anykščių miesto daugiabučių namų, kurių naudingas plotas iki 1000 kv. m – 0,05 Eur su PVM/m² naudingojo ploto per mėn.
 2. Anykščių miesto daugiabučių namų, kurių naudingas plotas nuo 1000 iki 3000 kv. m – 0,04 Eur su PVM/m² naudingojo ploto per mėn.
 3. Anykščių rajono (kaimo vietovėse esančių) – 0,06 Eur su PVM/m² naudingojo ploto per mėn.

Bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros tarifas (nuo 2018 m. lapkričio 1 d.):

Anykščių rajono savivaldybės taryba 2018-10-25 vykusiame posėdyje patvirtino naują UAB Anykščių komunalinis ūkis teikiamos daugiabučių namų techninės priežiūros paslaugų tarifą. Sprendimas įsigaliojo nuo 2018-10-01. Šiuo sprendimu techninės priežiūros tarifas sumažintas nuo 0,07 Eur iki 0,0131 ÷ 0,0195 Eur be PVM už kvadratinį metrą pastato naudingo ploto (nurodomas  tarifas, atsižvelgiant į pastato ypatumus).

Šis sprendimas atsirado Aplinkos ministerijai iš esmės pakeitus daugiabučių namų techninės priežiūros reglamentavimą. Aplinkos ministerijai taip pat patvirtinus ir daugiabučio namo techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodiką, naujasis tarifas parengtas vadovaujantis būtent ja.

Iki šiol techninė priežiūra buvo reglamentuota ir suprantama kaip paslauga, susidedanti iš trijų dalių:

 1. Namo techninės dokumentacijos tvarkymas ir pastato stebėjimai bei apžiūros.
 2. Avarinės tarnybos ir reagavimo į inžinerinių sistemų avarijas užtikrinimas.
 3. Smulkūs remonto darbai name pagal patvirtintą sąrašą.

Aplinkos ministerijai teisės aktais pakeitus techninės priežiūros paslaugų apibrėžimą, į šią paslaugą įeis tik 1 punkte nurodyti darbai (namo techninės dokumentacijos tvarkymas ir pastato stebėjimai bei apžiūros). Visi smulkūs remonto darbai, kurie vadovaujantis privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais privalo būti atlikti daugiabutyje name siekiant užtikrinti gyventojų ir jų turto saugumą bei esminių statinio reikalavimų išlaikymą per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę, atsižvelgiant į daugiabučių namų administravimo nuostatus ir lėšų kaupimo tvarkos aprašą, bus atliekami iš daugiabučio namo kaupiamųjų lėšų.

2018 m. spalio 25 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-271 „Dėl Anykščių rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ patvirtinti nauji administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifai.

Kaupiamosios įmokos tarifas:
daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas iki 3 000 kv. m, – 0,05 Eur/kv. m/mėn.;

Kaupiamosios įmokos tarifas, nustatytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 390 „ Dėl butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo“.