Teisinė informacija

Įmonės veiklą reglamentuojantys teisės aktai ir taisyklės.

Anykščių rajono savivaldybės mero 2024 m. birželio 12 d. potvarkis Nr. 1-MP-323 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo“;

Anykščių rajono savivaldybės mero 2024 m. birželio 12 d. potvarkis Nr. 1-MP-323 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo“;

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. 1-TS-71: „Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. 1-TS-311 „Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių ir jų taikymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“;

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-132 (2022 m. gruodžio 28 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo  Nr. 1-TS-337 redakcija) patvirtinti: Anykščių rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai;

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-TS-319 patvirtintos: Atliekų tvarkymo taisyklės;

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. 1-TS-310: Dėl metinių mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normų nekilnojamojo turto objektų kategorijoms patvirtinimo.

Atliekų tvarkymo įstatymas

Atliekų tvarkymo taisyklės

Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą taisyklės

Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašas

Anykščių rajono savivaldybės Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą taikymo tvarka

Minimalūs komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimai 

Anykščių rajono savivaldybės taryba 2022 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-9 „Dėl Anykščių rajono daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalaus administravimo tarifo bei jo apskaičiavimo tvarko aprašo patvirtinimo“;

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. 1-TS-271: „Dėl Anykščių rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimas Nr. 831: “ Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybė administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 1-AĮ-762: „Dėl gyvūnų laikymo Anykščių rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. D1-961: „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. TS-182: “ Dėl Anykščių rajono daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrojo naudojimo taisyklių patvirtinimo“;

Triukšmą laiptinėse reglamentuoja: 2004 m. spalio 26 d. Lietuvos Respublikos triukšmo ir valdymo įstatymas;

Priešgaisrinę saugą reglamentuoja: 2002 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas;

Rūkymą laiptinėse reglamentuoja: 1995 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas;

Butų savininkų teises ir pareigas reglamentuoja: Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnis.

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 patvirtintos: Kapinių tvarkymo taisyklės.

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ši UAB Anykščių komunalinis ūkis (toliau – Bendrovė) privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja pagrindinius Jūsų asmens duomenų tvarkymo, naudojantis internetine svetaine http://anykom.lt (toliau – Svetainė), principus ir taisykles.
 2. Mes patvirtiname, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – mūsų klientams, ir Bendrovė įsipareigoja gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis. Jūsų pasitikėjimas Bendrove yra labai svarbus.
 3. Bendrovės tikslas yra užtikrinti, kas Jūs dalindamiesi savo asmeniniais duomenimis su Bendrove, jaustumėtės saugiai.
 4. Kad būtų galima įvykdyti įsipareigojimus Jums kaip savo klientui, Bendrovei reikia tam tikrų Jūsų asmens duomenų. Bendrovė įsipareigoja rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kiek būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti.
 5. Bendrovė imasi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad Bendrovei pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs ir kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus bei Bendrovės vidinę tvarką.
 6. Šioje politikoje vartojamos sąvokos:
 7. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta (yra žinoma) arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti (duomenų subjektas), pasinaudojant atitinkamais identifikatoriais, kaip antai vardu ir pavarde, elektroninio pašto adresu, interneto identifikatoriumi (IP adresas), bei kitais duomenimis ar požymiais.
 8. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi šioje Politikoje nurodytais pagrindais ir tvarka.
 9. Duomenų valdytojai – UAB Anykščių komunalinis ūkis, kuri Jūsų asmens duomenis tvarko bendrai nustatytų tikslų ir priemonių pagrindu.

DUOMENŲ RINKIMO TIKSLAI

 1. Naudodamiesi Svetaine, Jūs neprivalote teikti Bendrovei jokių Asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tokiu atveju Bendrovė negalės Jums suteikti galimybės įsigyti Svetainėje siūlomų paslaugų.
 2. Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant:
 3. Užtikrinti, kad paslaugų užsakymo procesas būtų sklandus, o aptarnavimas po užsakymo būtų savalaikis ir profesionalus.
 4. Bendrauti su Jumis, atsakyti į Jūsų užduodamus klausimus.
 5. Užtikrinti, kad Jūsų informacija būtų tiksli ir atnaujinta.
 6. Susisiekti su Jumis, jei pamiršote savo paslaugų užsakymą arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais.

RENKAMA INFORMACIJA

 1. Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis, kad galėtų administruoti Jūsų paslaugų užsakymo procesą.
 2. Tokia informacija kaip Jūsų vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, reikalinga tam, kad Bendrovė galėtų patvirtinti Jūsų užsakymą ir laiku bei tinkamu adresu jį atlikti.
 3. Bendrovė nesudarinėja jokių klientų sąrašų ir neperduoda jų tretiesiems asmenims, kurie nesusiję su Jūsų užsakymu.
 4. Surinkta Jūsų asmeninė informacija lieka Bendrovėje. Šią informaciją Bendrovė naudoja siekiant teikti paslaugas, susisiekti su Jumis dėl užsakymų ar kitų iškilusių klausimų, išrašant PVM sąskaitą-faktūrą ir pan.
 5. Bendrovė nesidalija Jūsų asmenine informacija su įmonėmis ar asmenimis, išskyrus tam tikrus, čia pateiktus atvejus.
 6. Visa asmeninė paslaugų užsakytojo informacija tvarkoma remiantis galiojančiais įstatymais ir teisės aktais. Be Jūsų sutikimo Jūsų asmeniniai duomenys nebus naudojami kitais nei išvardytais tikslais, nebent to reikalaus galiojantys įstatymai ar teisės aktai.

DUOMENŲ TEIKIMAS

 1. Bendrovė, tvarkydama asmens duomenis, yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
 2. Norėdama įvykdyti savo įsipareigojimus Jums, Jūsų asmens duomenys dalinamos įmonėms, kurios teikia mums paslaugas, pavyzdžiui, mokėjimų surinkimo paslaugas. Šios įmonės gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams.
 3. Šiuo metu yra bendradarbiaujama su šiomis įmonėmis:
 4. UAB „Perlo paslaugos“;
 5. AB Lietuvos paštas;
 6. UAB Perlo paslaugos;
 7. UAB Sollo;
 8. Lietuvos centrinė kredito unija;
 9. UAB „Lutex“;
 10. Fitek LT, UAB.
 11. Stengdamasi įvykdyti savo teisinę prievolę, gavusi prašymą, perduoda Jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms. Taip pat perduoda Jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms, kad būtų galima vykdyti Bendrovės teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

TEISINIS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS

 1. Bendrovė tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

 1. Surinkti asmens duomenys saugomi spausdintuose dokumentuose ir Bendrovės informacinėse sistemose. Bendrovė saugo Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis.
 2. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų.
 3. Nebereikalingi asmens duomenys yra sunaikinami.
 4. Tvarkant Jūsų asmens duomenis Bendrovė įgyvendina konkrečias organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 1. Informuojame, kad būdamas Duomenų subjektu Jūs turite šias teises:
 2. Žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 3. Gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti;
 4. Reikalauti ištaisyti tvarkomus savo asmens duomenis, jei duomenys netikslūs ir/ar nepilni;
 5. Reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą, jei tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, Duomenų subjektas atšaukia sutikimą ar yra tam kitas pakankamas pagrindas;
 6. Susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Bendrovei, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Bendrovė tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą) ir teisę reikalauti ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Jeigu Jums kelia susirūpinimą Bendrovės veiksmai (neveikimas), kuriais galimai nesilaikoma šių Politikos taisyklių arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į anykom.lt bet kuriuo Jums patogiu būdu: el. paštu info@anykom.lt, telefonu 8 381 51478. Taip pat, turėdamas nusiskundimų, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nors visų pirma, Bendrovė stengsis visas situacijas išspręsti kartu su Jumis.
 2. Ši Politika peržiūrima ir atnaujinama ne rečiau kaip kartą per metus arba pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą.
 3. Duomenų valdytojai turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šioje Politikoje aprašytas taisykles. Apie pakeitimus informuosime Jus, Svetainėje paskelbdami atnaujintą Politikos redakciją. Dėl šios priežasties rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje, kurioje visada rasite naujausią Politikos versiją.